Menu

DBU Børneklub

Børnepolitik Hornslet IF Fodbold                                                                                                                                    

 

Som DBU Børneklub agerer Hornslet IF Fodbold i overensstemmelse med DBU’s børnesyn.

Udover nedenstående børnepolitik, vil vi i Hornslet IF Fodbold sikre og prioritere at DBU’s 12 børnerettigheder, samt 10 børneløfter, bliver synliggjort samt skaber rammerne for børnetræningen.

Børnerettigheder i Hornslet IF Fodbold:

 1. Alle børn har ret til fodbold.
 2. Alle børn har ret til fodbold uden nogen form for diskrimination.
 3. Alle børn har ret til, at udvikling sker på deres præmisser.
 4. Alle børn har ret til, at deres forældre ses som ressourcepersoner.
 5. Alle børn har ret til et godt børneliv.
 6. Alle børn har ret til at være en del af noget større.
 7. Alle børn har ret til at være på dannelsesrejse.
 8. Alle børn har ret til selv at vælge.
 9. Alle børn har ret til social sikkerhed.
 10. Alle børn har ret til børneopdragelse.
 11. Alle børn har ret til, at der bliver ført periodiske tilsyn af deres trænings- og kampmiljøer.
 12. Alle børn har ret til, at DBU’s 10 børneløfter overholdes.

 

 


DBU’s 10 børneløfter i Hornslet IF Fodbold:


Værdiløfter:

 1. Trænere og ledere vil være børnefokuserede.
 2. Trænere og ledere vil være holistiske.
 3. Trænere og ledere vil være inkluderende.


Understøttende løfter:

 1. Trænere og ledere vil gøre det sjovt og trygt at spille fodbold.
 2. Trænere og ledere vil prioritere kærlighed til fodbold over læring.
 3. Trænere og ledere vil have fokus på de grundlæggende færdigheder.
 4. Trænere og ledere vil engagere forældre med anerkendelse.
 5. Trænere og ledere vil planlægge træning med progression.
 6. Trænere og ledere vil bruge forskellige metoder til at opnå læring.
 7. Trænere og ledere vil bruge konkurrence på en udviklende måde.

 

I Hornslet IF Fodbold ønsker vi, at alle klubbens børn og unge kan trives og færdes trygt i et fællesskab, de føler sig som en del af. Dette opnår vi ved at have et fuldt og dedikeret fokus på, og efterlevelse af, DBU’s Børnesyn, de 12 Børnerettigheder samt de 10  Børneløfter.

I Hornslet IF Fodbold ønsker vi at skabe de bedst mulige rammer for at klubbens børn og unge kan udvikle sig som fodboldspillere og mennesker. Vi ønsker at skabe et så godt idrætsligt og socialt miljø – fysisk og digitalt – at alle vores børn og unge trives og føler sig værdsat. Både som fodboldspillere og mennesker. Vi ønsker, at byens børn og unge ser Hornslet IF fodbold som deres primære fritidsaktivitet.

 

 

 Hornslet IF Fodbolds Børnepolitik

 

Regel og retningslinje

Ansvarlig

Politik for børneattester

 

I Hornslet IF Fodbold bliver der indhentet børneattest på alle trænere, holdledere og frivillige og andre voksne over 15 år, der færdes fast i klubben, og som har med børn og unge under 15 år at gøre.

Personer der ikke kan fremvise en ren børneattest, kan ikke arbejde med unge under 15 år i Hornslet IF Fodbold.

Maja Aaquist i samarbejde med bestyrelsen

Børneudviklingstræner

 

 

I Hornslet IF Fodbold er der udnævnt en ansvarlig børneudviklingstræner, der skal sikre den pædagogiske og fodboldfaglige hverdag i både trænings- ok kampmiljøet for børn og unge i aldersgrupperne fra Fantastisk Fodboldstart til og med U12. Opgaven varetages af Rasmus Vestergaard Madsen.

 

Rasmus Vestergaard Madsen

Onboarding af nye trænere og ledere

 

I Hornslet IF Fodbold er der udarbejdet en folder, som alle nye trænere og ledere får overrakt ved opstart.

Klubbens ungdomsudvalg

Politik for omklædning

før og efter fodbold

 

Klubbens bestyrelse opfordrer til omklædning i klubben  for og efter fodbold. Det styrker fællesskabet og bidrager til at børn får et naturligt forhold til det at klæde om sammen med andre.

Drenge og piger klæder altid om hver for sig.

Trænere/ledere bader aldrig sammen med børnene.

Det prioriteres, at der vil være en voksen der venter udenfor, mens børn klæder om og bader.

Har børnene brug for hjælp under omklædning, skal der som minimum altid være 2 voksne til stede.

Det er ikke tilladt at tage billeder eller optage film i klubbens omklædningsrum under omklædning og bad.

Det er dog tilladt at tage et holdfoto eller en video af en sejrssang, men altid kun med en voksen tilstede og altid inden omklædning! Generelt ønsker Hornslet IF Fodbold, at brugen af mobiltelefoner holdes på et absolut minimum i selve omklædningsrummet. 

Omklædningsrum må bruges til oplæg og evaluering af kampe og træning før og efter omklædning.

Det er holdtræneren, der er ansvarlig for at klubbens retningslinjer overholdes.


Klubbens ungdomsudvalg er ansvarlig for at alle ansatte, trænere og frivillige er orienteret om klubbens retningslinjer.

Kommunikation imellem træner og den enkelte spiller

Da både børn og voksne skal føle sig trygge med kommunikationen, skal al kommunikationen mellem træner og den enkelte spiller, altid gå igennem forældrene enten via telefon, SMS, DBU- app eller Messenger.

Hvis en træner får behov for at tale direkte med spilleren udenfor klubben, skal forældrene kontaktes først.

Kontakt fra forældre til klubbens trænere/ledere kan kan ske via DBU-appen, telefonisk, mail, SMS, Messenger.

Det er klubbens kommunikationsansvarlige der er ansvarlig for at udsende nyheder og informationer på vegne af Hornslet IF Fodbold.

Denne er ligeledes ansvarlig for at alle trænere/ledere er bekendt med klubbens retningslinjer indenfor kommunikation.

Det er alles ansvar at svare henvendelser fra forældre indenfor en rimelig tid og i en informativ og god tone.

Overnatning

Ved ophold der kræver overnatning, skal der minimum være 2 voksne til stede. Det tilstræbes der skønnes til køn afhængig af hvilket hold der skal overnatte.

Overnatning i sovesal, kræver minimum to overnattende voksne i lokalet. Ansatte overnatter ikke sammen med børn på enkeltværelser.

Derudover vil der altid blive opfordret til, at nogle forældre deltager, så der er flere voksne til stede, heriblandt både kvinder og mænd.

 

Klubbens ungdomsudvalg er ansvarlig for at klubben stiller nok voksne til rådighed ved overnatning. Samme udvalg skal godkende voksne, der deltager ved overnatning.

 

Holdtræneren har altid det overordnede ansvar for holdets spillere ved overnatning.

Sprogbrug

Voksnes sprogbrug til børn og dommere

Klubbens ansatte er rollemodeller og skal derfor altid fremstår som et godt forbillede ved at anvende et sprogbrug i en respektfuld og forstående tone. Klubben accepterer ikke skældud, straf eller nedsættende sprogbrug overfor børn eller dommere.

Sprogbrug mellem børn (og til dommere)

Klubben ønsker et sundt og trygt trænings- og kampmiljø, hvor alle respekterer hinanden også når det gælder sprogbrug mellem børnene. Klubben accepterer ikke at børnene taler nedsættende eller grimt til hinanden eller til dommere.

Voksnes indbyrdes sprogbrug i nærheden af børn
Vi ønsker og forventer at voksne uanset hvilken rolle de måtte have i klubben herunder også forældre anvender et respektfuldt sprogbrug i nærheden af børn

Klubbens ungdomsudvalg er ansvarlig for alle er orienteret om klubbens retningslinjer omkring sprogbrug.

Klager over frivillige eller ansattes sprogbrug skal rettes til klubbens ungdomsudvalg som er ansvarlig for den videre dialog med den/de personer, der er klaget over.

Det er holdtrænerens ansvar, at der holdes en god og respektfuld tone indbyrdes mellem børnene.

Holdtræneren er ansvarlig for at løse konflikter og stoppe uhensigtsmæssigt sprogbrug så hurtigt som muligt ved dialog med børnene og eventuelt forældrene, hvis dette skønnes nødvendigt.

Ungdomsudvalget er ansvarligt for at støtte holdtræneren i dialogen med forældrene, hvis dette skønnes nødvendigt.    

Den kommunikationsansvarlige er ansvarlig for at alle forældre er bekendt med DBU´s 10 forældreråd.

Mobning eller mistrivsel

I Hornslet IF Fodbold tager vi mobning og mistrivsel meget seriøst, da vi ønsker, at alle vores børn er glade og trives i klubben, samt i det fællesskab som skabes igennem fodbolden.

 

Får vi henvendelser herom, eller er vi selv opmærksomme på at mobning/mistrivsel finder sted, er der flere scenarier, som kan komme i spil - alt afhængig af situationen.

 

For det første er det vigtigt for os at informere forældrene til barnet, som enten mobbes eller mistrives i klubben. Her vil vi tage en snak og drøfte de næste skridt.

 

Drejer det sig om mobning fra en enkelt person, vil denne person samt forældrene hertil også blive kontaktet for et møde.

 

Drejer mobningen sig om større grupper, vil vi indkalde til forældremøde for hele årgangen. Et spillermøde kan også komme på tale.

I klubben har vi en klar holdning til mobning. Gentagende mobning fra enkeltpersoner vil resultere i en advarsel og kan i yderste konsekvens medføre bortvisning.

 

Klubbens ungdomsudvalg er ansvarligt for, at alle er orienteret om klubbens retningslinjer omkring mobning og mistrivsel.

 

Holdtræneren skal aktivt tage ansvar for trivslen på holdet, hvis en eller flere mistrives, vil træneren lave en handleplan for den enkelte spiller i samarbejde med forældrene og den klubansvarlige.

 

Henvendelser omkring mobning eller mistrivsel skal altid rettes til klubbens ungdomsudvalg eller sportslige ledelse. Disse vil være ansvarlige for det videre forløb.

Seksuelle krænkelser

Hornslet IF Fodbold behandler alle henvendelser omkring seksuelle krænkelser dybt seriøst og med fortrolighed både overfor anklagede og forurettede. 

Ved begrundet mistanke eller direkte konstatering af seksuelle krænkelser vil dette medføre øjeblikkeligt bortvisning og politianmeldelse af den pågældende. 

Ved mistanke om seksuelle krænkelser skal dette indberettes til klubbens ungdomsudvalg, formand eller den sportslige ansvarlige.

Det er til en hver tid den siddende bestyrelse der behandler og varetager det videreforløb i sådanne sager.

Samtaler med de involverede personer varetages af klubbens formand og den ungdomsansvarlige eventuelt med faghjælp hvis dette skønnes nødvendigt. 

Al offentlig kommunikation varetages af klubbens kommunikationsansvarlig.

Fysisk kontakt

I Hornslet IF Fodbold accepterer vi fysisk kontakt i form af highfive, give hånd, skulderklap samt en arm på skulderen i støttende eller forklarende situationer. I trøstende situationer er det tilladt at give et barn et kram. 

Vi tillader ikke berøring andre steder på kroppen. Vi accepterer ikke fysisk styrke eller magtudøvelse over et barn. 

Vi accepterer ikke berøring i alene rum.

Ved akutte situationer, såsom skader, kan det dog være nødvendigt med fysisk kontakt.

Situationer hvor upassende fysisk kontakt har fundet sted skal indberettes til klubbens ungdomsudvalg.

Klubbens ungdomsudvalg er ansvarlig for at alle er orienteret omkring klubbens retningslinjer omkring fysisk kontakt. 

Holdtræneren er ansvarlig for at alle i årgangens trænerteam overholder klubbens retningslinjer.

Ungdomsudvalget er ansvarlig for behandling af indkommende klager omhandlende upassende fysisk kontakt.

Alkohol

I Hornslet IF Fodbold indskærpes det, at der IKKE indtages alkohol i samvær med spillerne. Det forventes at alle trænere og ledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af deres opgaver.

Er man chauffør, enten som træner/leder eller frivillig forælder, gør samme adfærdskrav sig gældende.

I forbindelse med stævner, med eller uden overnatning, henstilles til at der ikke indtages nogen form for alkohol før alle holdets kampe den pågældende dag er færdigspillet.

Klubbens ungdomsudvalg er ansvarlig for at alle er orienteret omkring klubbens retningslinjer omkring indtagelse af alkohol.

Det er alle i klubbens selv der er ansvarlige for at retningslinjerne overholdes.

 

 

 

 

 

Luk